Lutherkapel Zeist

Nadat in april 1932 in Zeist een afdeling van het ‘Nederlands Luthers Genootschap voor In- en Uitwendige Zending’ was opgericht en in 1933 de eerste kerkdiensten werden gehouden, werd op 26 juli 1941 Zeist als filiaalgemeente van Utrecht gesticht. Een jaar later werd de heer (later ds.) H. Johannes tot hulpprediker benoemd.

Op 22 juni 1946 werd de Evangelisch Lutherse Gemeente Zeist een zelfstandige gemeente met toen 290 leden en 121 doopleden. Diverse predikanten hebben sindsdien de gemeente gediend: ds. P. Kastelijn, ds. K.E.E. Heintze, ds. A. Duyvendak, dr. H.J. Jaanus, ds. H.J.A. Haan, dhr. H. Noordhuis (pastor) en ds. D. Neven.

Voordat de huidige Lutherkapel in 1965 in gebruik kon worden genomen hebben de Lutheranen in Zeist op diverse plaatsen hun diensten gehouden. In het eerste begin in de Doopsgezinde kerk, eerst een maal en later twee maal per maand. Ook werd wel een ruimte van de Gereformeerde kerk gebruikt. In 1945 verhuisde de gemeente naar de kleine zaal van de Evangelische Broedergemeente en vanaf 1949 werd de recreatiezaal van de busmaatschappij N.B.M. gebruikt. Overigens was er al in 1934 een kerkbouwfonds gesticht, maar pas nadat in 1961 een bouwcommissie was ingesteld werd er met voortvarendheid aan voorbereiding en bouw van de eigen Lutherkapel gewerkt. De architect van de Lutherkapel was Joh.A. Wentinck. In de kapel trekt het kruis op de door de gebruikte baksteen (misbaksels) in beweging lijkende muur sterk de aandacht. Op 28 november 1965 kon de kapel worden ingewijd. In november 2005 werd op feestelijke wijze het 40-jarig bestaan van de Lutherkapel gevierd.

Op zondag en op de grote kerkelijke feestdagen komen we bij elkaar rond Woord en Sacrament. Allen die zich genodigd weten, zijn welkom bij de viering van het Heilig Avondmaal, zo mogelijk eenmaal in de maand; leeftijd en/of lid zijn van een andere kerk speelt geen rol.  Diverse organisten bespelen tijdens de diensten bij toerbeurt het orgel en af en toe werkt een cantorij of een solist aan de diensten mee. De Lutherse kerk is immers een zingende kerk!

Na de aanvankelijk sterke groei van de gemeente, waardoor de gemeente zelfstandig kon worden, was er daarna stabilisatie en vervolgens, zoals op zo vele plaatsen, terugloop van het ledental. Per 1 juli 2018 is, in verband met vergrijzing van gemeenteleden en een krimpend aantal kerkgangers, de wekelijkse kerkdienst op zondag omgezet in een tweewekelijkse dienst, waarin de lutherse traditie uitgedragen zal blijven worden. De zondagse samenkomst van de gemeente, de eredienst en tijdens het gezamenlijke koffiedrinken na afloop, is van groot belang voor de gemeenschap. We leren daar elkaar kennen, voor elkaar in te staan en elkaar op te vangen als dat nodig is.

Op 20 december 2018 is de Lutherse gemeente Zeist  c.a. met de Lutherse gemeente Utrecht samen gegaan en opgegaan in de nieuwe Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht-Zeist e.o.. Er is een gezamenlijke kerkenraad, maar Zeist blijft bestaan als eigen vierplek. Pastoraat, diaconaat en andere activiteiten worden voortgezet. Uitgangspunt is dat de Lutherse presentie voor Zeist en omgeving gewaarborgd kan blijven; immers de Kerk van Christus is niet gebonden aan tijd.

Kijk op de AGENDA wanneer de vieringen in Zeist zijn.